پارک آبی سرپوشیده


مساحت : 7000 متر مربع
اتمام عملیات طبق برنامه زمان بندی:اسفند 93
در صد پیشرفت فیزیکی طبق برنامه زمان بندی : 30 درصد
در صد پیشرفت فیزیکی : 46 درصد