فانوس دریایی

ارتفاع : 13 متر

اتمام عملیات طبق برنامه زمان بندی: شهریور 93

در صد پیشرفت فیزیکی: 88 درصد

____________________________________________________________________________________________________________________

آسیاب بادی