تالار پذیرایی


مساحت : 2550 متر مربع
اتمام عملیات طبق برنامه زمان بندی:اسفند93
در صد پیشرفت فیزیکی طبق برنامه زمان بندی : 15 درصد
در صد پیشرفت فیزیکی :23 درصد