پیست کارتینگ و آفرود

 

ساختمان خدماتی پیستها

مساحت: 275 مترمربع

اتمام عملیات طبق برنامه زمانبندی: شهریور 93

تکمیل و آماده بهره برداری

 


پیست کارتینگ

طول: 980 متر
اتمام عملیات طبق برنامه زمان بندی: شهریور 93

تکمیل و آماده بهره برداری


پیست آفرود
طول : 750 متر
اتمام عملیات طبق برنامه زمان بندی:شهریور 93
تکمیل و آماده بهره برداری