فضاهای تجاری

تجاری ضلع شمالی

مساحت: 3520متر مربع
درصد پیشرفت فیزیکی طبق برنامه زمانبندی: 55 درصد

درصد پیشرفت فیزیکی: 35 درصد

 


تجاری ضلع شرقی

مساحت: 2800متر مربع
اتمام عملیات طبق برنامه زمان بندی: آذر 93

 

 

 


 

مجتمع تجاری و سالن چند منظوره

مساحت : 43350 متر مربع
اتمام عملیات طبق برنامه زمان بندی: شهریور 95