شهر بازی


شهربازی سرپوشیده

مساحت : 2450 متر مربع

اتمام عملیات طبق برنامه زمان بندی: خرداد 93

در صد پیشرفت فیزیکی طبق برنامه زمان بندی : 30 درصد

در صد پیشرفت فیزیکی: 42 درصد

 

 

 


 

شهربازی روباز

مساحت : 25000 متر مربع

اتمام عملیات طبق برنامه زمان بندی : خرداد 94
در صد پیشرفت فیزیکی طبق برنامه زمان بندی : 12 درصد
در صد پیشرفت فیزیکی : 23 درصد