• --- فانوس دریایی جزیره شادی

  • --- افتتاح پیست بین المللی کارتینگ جزیره شادی

  • --- افتتاح پیست بین المللی کارتینگ جزیره شادی

  • --- دریاچه جزیره شادی

 

 

رونق اقتصادی بر پایه شکوفائی و توسعه صنعت گردشگری تحقق می یابد